Ján Palárik

                    i.        Životopis a tvorba


          Obdobie: porevolučné a matičné roky: autori: Ľudovít Kubáni ( Mendík, román. Valgatha), G. K. Zechenter Laskomerský (nv. Lipovianska Maša), J. Záborský (bájky, Dva dni v Chujave, Žehry), Palárik


          50. roky: Bachov absolutizmus (zákaz používania slovenčiny, mohutnie vetva, ktorá sa prikláňa k češtine, zostrený policajný dozor), 1852: Krátka mluvnica slovenská (Hattala), almanachy: Nitra, Lipa


          60. a 70. r.: 1860: Októbrový dekrét: povolené vyučovanie po slovensky


          1861: Memorandum národa slovenského v MT (suverenita národa, rovnoprávnosť sl. jazyka, samostatná republika, vlastný parlament, gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským, Matica)


          1862, -64, -69: gymnázia v Revúcej, MT, v Kláštore pod Znievom


          1863: založenie Matice slovenskej (zatvorená v 1875)


          1867: vznik Novej školy slovenskej: krídlo mladej inteligencie, ktorá sa prikláňala k dohode s Maďarmi na základe federácie (Pavol Orságh- Hviezdoslav)


          pochádzal z učiteľskej rodiny, študoval na Slovensku a v Maďarsku


          katolícky kňaz, organizátor národného života


          strávil jeden mesiac v cirkevnom väzení


          patril medzi prívržencov Novej školy, ale písal po slovensky


          obraz dobovej atmosféry, národne aktivity, hry boli určené ľudu


          problém: národov, odrodilcov


          komika pramení zo zamieňania postáv, preobliekania sa postáv, skomolenín a nezhôd


          veľmi jednoduchý jazyk, ľudová slovesnosť


          veselohry: Inkognito: námet pochádza z veselohry Kocúrkovo, kritika malomeštianskej spoločnosti


          Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch


          Drotár: veselohra z veľkomestského prostredia


          jediná tragédia: Dmitrij Samozvanec

                  ii.        Zmierenie, alebo: Dobrodružstvo pri obžinkoch


          kaštieľ, 19.storočie Grófka Eliza Hrabovská je sirota. Má prísť jej snúbenec Ľudovít (mladý barón), ktorého nevidela od detstva. Má prísť na oslavy obžiniek s priateľom Rohanom (zememerač). Ľudovít je zapálený pre Maďarov, čo sa grófke nepáči, lebo ona i spoločníčka Miluša sú vlastenky -vymenia si teda úlohu, aby vyskúšali jeho lásku k Elize. Lenže úlohy si vymenia i Ľudovít a Rohan. Grófka- Miluša ich privíta po slovensky, to sa Ľudovítovi nepáči, vznikajú spory a Ľ chce odísť. Zaľúbi sa však do slúžky -pravej grófky. Tá sa tvári ako analfabet. Miluša sa zaľúbi do Rohana, Ľudovít do grófky, ale keďže o sebe nevie a stavové pomery to nedovoľujú, nemôžu sa vziať. Miluša všetko Rohanovi povie a spolu s grófkou chcú potrestať baróna. Na slávnosti sa barón dozvie, že Miluša je vzdelaná. Požiada ju teda o roku, stále nevediac, že to je grófka. I Rohan požiada o Milušinu ruku. Komorná Capková dá Milušu vyhodiť, všetko sa prevalí a objasní. Z Ľudovíta sa stáva pravý Slovák -pochopí.


          námet z poľskej hry


          3 dejstvá, klasická sujetová výstavba


          bežná konverzačná reč obohatená humorom; prepletajú sa tu i príslovia a umelecké prostriedky

                 iii.       Vzťah k téze


          vysmiatie pocitu hanby za slovenský národ, odrodilstva


          Eliza Hrabovská -grófka


          vzdelaná vlastenka, dobrá priateľka Miluši -nepovyšuje sa nad ňu ani nad iných


          robí napriek Capkovej


          je hrdá na Slovákov, a preto ju majú radi


          kvôli láske chce obetovať svoje postavenie


          Miluša Oriešková -spoločníčka


          hrdá vlastenka, má rada slovenskú reč a piesne, postaví sa i pomaďarčenému Ľudovítovi


          hnusí sa jej pomaďarčovanie, odrodilstvo -váži si svoju pani a otca


          snaží sa vštepovať lásku svojmu národu, skutkami si dokáže získať ľudí; úprimne ľúbi Rohana


          Ľudovít Kostrovický -barón


          počas štúdia v Pešti sa z neho stáva „Maďar“ -i doma vyžaduje rozprávanie iba v maďarčine


          zmena -zaľúbi sa do chudobnej nevzdelanej dievčiny, ale nemôže si ju vziať kvôli postaveniu


          „Ja som doteraz odriekal ľud, z ktorého i aj pochádzam, a s ktorým i ja chcem byť teraz priateľom.“


          Capková -komorná


          hanbí sa za Slovákov -keďže sa nachádza medzi šľachtou, i ona sa pokladá za niečo viac


          skomoľuje slová (Franc.,Nem.,Maď.) -je pokrytecká, podlizovačná, servilná


          nakoniec vyjde na posmech a ako jediná nepochopí vlastenectvo -ostáva klebetnou Kocúrkovankou


          Orieška -Milušin otec


          učiteľ, vzdelaný vlastenec


          má rád slovenskú reč a vie veľmi múdro rozmýšľať i uvažovať


          ide mu o zmierenie medzi národmi proti utláčaniu


          makaronizmi -skomoleniny z iných jazykov (Capková)